KLIENTSKÉ ZMĚNY

Vážení zákazníci – budoucí kupující nového bytu,

nabízíme Vám možnost provedení úprav vybraného bytu podle Vašich představ a změny standardu jeho provedení či vybavení. S ohledem na provázanost těchto změn s harmonogramem výstavby jsou níže popsána nezbytná pravidla, za nichž budou tyto úpravy prováděny.


ZÁSADY KLIENTSKÝCH ZMĚN

Po uzavření Rezervační smlouvy na bytovou jednotku a úhradě rezervačního poplatku je budoucí kupující (klient) oprávněn předložit své požadavky na změny oproti standardnímu provedení bytové jednotky. Klient je oprávněn požadovat pouze takové KZ, jež nebudou zasahovat do obvodových konstrukcí objektu, protipožárních opatření, společných vnitřních rozvodů instalací a které nebudou mít dopad na vnější vzhled objektu a společných prostor. Všechny uplatňované KZ nebudou v rozporu s platnými zákony, vyhláškami a normami v tomto oboru. Podmínkou provedení KZ je to, že změna nesmí znehodnocovat, omezovat či jinak znevýhodňovat ostatní přilehlé byty a prostory a musí být v souladu s platnými zákony.

Vzhledem k celkové organizaci stavby není možné, aby si klient sám zajišťoval dodávky materiálů nezbytných k provedení KZ mimo systém hlavního zhotovitele stavby. Veškeré práce a dodávky jsou prováděny tímto zhotovitelem, který zajistí i realizaci příslušných KZ. V rámci zákaznických změn lze provádět výběr materiálů pouze u výhradních dodavatelů určených budoucím prodávajícím a to ve stejné nebo vyšší katalogové ceně nežli uvedené v seznamu standardů. Pokud si budoucí kupující vybere materiál či zboží v nižší cenové nabídce než je standard, tento rozdíl ceny NEBUDE vyplácen, ani odečítán od celkové ceny bytové jednotky a je považován za standard, který je zahrnutý v ceně bytové jednotky.

Z důvodu provázanosti klientských změn s časovým harmonogramem výstavby budou stanoveny strukturované mezní termíny pro předložení, projednání a schválení klientských změn. Termíny pro KZ budou stanoveny s ohledem na aktuální stav realizace prací na stavbě; později mohou být přijímány jen na základě individuální dohody. V žádném případě nesmí realizací klientských změn dojít k prodloužení termínu dokončení celé stavby.


Rozdělení klientských změn

Klientské změny jsou prováděny za nevratnou finanční úhradu, spojenou s náklady na její zpracování (finanční, věcné a časové zhodnocení); tato jednorázová úhrada slouží zejména na pokrytí nákladů budoucího prodávajícího spojených s projednáním požadovaných změn, sepsáním změnového listu bytu s případným zakreslením do projektové dokumentace, zkoordinováním jednotlivých řemesel a zanesením do podkladů pro zhotovitele.

Finanční úhrada se hradí za každý soubor klientských změn (ve kterém bude uveden nejzazší termín možnosti realizace změny) dle jednotlivých kategorií klientských změn. V zájmu klienta i dodržení termínů realizace je žádoucí uzavřít všechny klientské změny do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se finanční úhrada navyšuje o 100%.

Samostatnou položkou jsou účtovány náklady na práci projektanta. Na základě odsouhlaseného změnového listu bytu obsahujícího soupis veškerých požadovaných klientských změn zpracuje prodávající cenovou kalkulaci KZ, kterou obdrží budoucí kupující zdarma.KATEGORIE KLIENTSKÝCH ZMĚN

Klientské změny jsou dle složitosti rozděleny následovně do 3 kategorií:

KZ 1 – „klientská změna KOMFORT“

Možnost záměny položek stanoveného realizačního standardu (viz. platný Standard provedení bytu) za vybraný sortiment ve shodné cenové úrovni. Tyto záměny jsou bez dopadu na rozsah výměr, zpravidla se jedná o změnu barevného odstínu standardních dveří, podlahové krytiny, obkladů, dlažby. Tento výběr nebude mít žádný vliv na standardní stavební dispozice bytu, rozvody instalací a nebude vyžadovat konzultaci s projektantem nebo dodavatelem stavby.

Celkové náklady na KZ 1 („KOMFORT“) se skládají z administrativního poplatku za tuto změnu, případně fixních nákladů na zvýšený prořez materiálu při volbě jiného odstínu standardních podlahových krytin, dlažeb a obkladů při zachování standardního kladečského plánu a jednotného odstínu dlažby a/nebo obkladů.


KZ 2 – „klientská změna PLUS“

Jedná se o klientskou změnu bez zásahu do dispozice bytu (nebo jiných prostor). Většinou se jedná o změnu sortimentu standardu vybavení bytu na tzv. nadstandard s doplatkem (obklady, podlahy, koncové sanitární předměty, apod.) dle nabídky dodavatele, které nemají dopad na změnu instalačních rozvodů a nevyžadují konzultaci s projektantem. Jedná se o výměnu kus za kus stejného druhu, případně o změnu výměry dokončovacích povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahové krytiny), změny druhu podlahové krytiny, záměna typové řady dveří výrobce – beze změny rozměru a posunutí dveřního otvoru atp.

Výběr v rámci KZ 1 nebude mít žádný vliv na standardní stavební dispozice bytu a nebude vyžadovat konzultaci s projektantem.

Celkové náklady na KZ 2 („PLUS“) se skládají z administrativního poplatku za tuto změnu a vyčísleným rozdílem mezi zvoleným nadstandardem a standardním vybavením na základě kalkulace.

KZ 3 – „klientská změna De Luxe“

Jedná se o veškeré atypické požadavky klientů, které budou řešeny individuálně dle přípustných možností, např. dispoziční změny v rozvodech elektra, vody, odpadů, změna dispozičního umístění dveří, volba posuvných dveří do jádra, změna dispozičního uspořádání koupelny a WC, rozvod strukturované kabeláže v bytě, EZS, EPS, venkovní žaluzie, venkovní rolety, změna v systému topných těles (podlahové topení atp.), dispoziční úpravy nosných a nenosných konstrukcí (posun, prodloužení, zkrácení, zrušení příčky), popř. slučování dvou i více bytů s následnými dispozičními úpravami aj.

Celkové náklady na KZ 3 („De Luxe“) se skládají z administrativního poplatku na tuto změnu, z nákladů na projektanta při změně projektové dokumentace a vyčísleného rozdílu mezi zvoleným nadstandardem a standardním vybavením na základě kalkulace.


POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ A REALIZACI KLIENTSKÝCH ZMĚN

A) Projednání

Na první schůzce po uzavření Řádné rezervační smlouvy klient obdrží informace o postupu realizace KZ tj. základní prověření možností akceptace požadovaných KZ, přiřazení uvažovaných KZ do konkrétní kategorie a souborů, stanovení dalšího postupu, určení termínů pro předložení, projednání a schválení KZ a informace o nákladech spojených s KZ. Dále bude klient vyzván k návštěvě vzorkoven výhradních dodavatelů standardního a nadstandardního materiálu pro stavbu; konkrétně zde klient uskuteční výběr tohoto materiálu a zboží pro kompletaci bytu: zařizovací předměty zdravotních instalací (koupelna, WC), obklady, dlažby, podlahové krytiny, interiérové dveře. Pokud klient včas neuskuteční výběr materiálů u výhradních dodavatelů, bude byt zrealizován ve standardním provedení.


B) Soupis

Na závěr provedených výběrů ve vzorkovnách výhradních dodavatelů materiálu vždy klient obdrží specifikaci vybraného materiálu, jejíž správnost klient stvrdí podpisem (specifikace vybraného materiálu je jedním z podkladů pro celkovou kalkulaci klientských změn). Po shromáždění veškerých podkladů pro KZ bude s klientem sepsán a schválen „Změnový list bytu“, kde bude uveden soupis požadovaných změn a případné požadavky na zpracování výkresové dokumentace dle konkrétní kategorie KZ, jehož přílohou budou jednotlivé specifikace vybraných materiálů, případně grafické schéma atd. Po schválení „Změnového listu bytu“ uhradí klient do 5 pracovních dnů nevratnou finanční úhradu, tzv. poplatek, který kryje náklady za zpracování příslušné klientské změny dle určené kategorie KZ (KZ-0 až KZ-3) a souboru. Bez úhrady poplatku nebude KZ předán k dalšímu zpracování.


C) Cenová kalkulace

Následně bude provedena celková cenová kalkulace nákladů na realizaci požadovaných klientských změn, která bude zahrnovat případné náklady na projekční práce v souladu s určenou kategorií KZ a budou zde rovněž provedeny odpočty za nerealizované práce a dodávky dle původního zadání. Po vypracování kalkulace bude klient okamžitě vyzván k jejímu projednání a schválení. Klient je povinen vyjádřit se ke kalkulaci nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího převzetí. Po schválení předložené ceny příslušné KZ proběhne závěrečná schůzka mezi prodejcem a klientem, jejímž výsledkem bude uzavření dodatku k Rezervační smlouvě či Smlouvě o smlouvě budoucí kupní. Tento Dodatek včetně odsouhlasené kalkulace, která navazuje na odsouhlasené KZ včetně příloh, se stává nedílnou součástí smlouvy. V případě, že klient nebude souhlasit s nabídkovou kalkulací a od klientské změny z tohoto nebo kteréhokoliv jiného titulu odstoupí, klientovi propadá nevratný poplatek za zpracování příslušné klientské změny, a to i v případě jeho odstoupení od rezervační smlouvy či od smlouvy o smlouvě budoucí kupní.

D) Realizace

Realizace klientských změn (tj. její faktické provedení během výstavby) bude zahájena po podpisu dodatku smlouvy a začleněna do harmonogramu prací.

E) Splatnost

Celková cena za klientské změny sjednané před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní budou zahrnuty v celkové kupní ceně, tj. splatnost bude dle dohodnutého splátkového kalendáře ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní.

Cena za klientské změny sjednané po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na základě dodatku budou splatné na základě individuální dohody.Soubor klientských změn č. 1: INTERIÉROVÉ DVEŘE

 

KZ1 (COMFORT)

KZ2 (PLUS)

KZ3 (DE LUXE)

Popis klientské změny:

 

Modelové řada dveří výrobce MASONITE

Změna dispozičního umístění dveří

Změna odstínu standardní nabídky

Kování

Změna šířky dveří

(vzorník k dispozici u developera)

Typ závěsu

Posuvné dveře do jádra

 

Strana otevířání (pravá/levá)

více info na:

 

Způsob otevírání ("do, z" místnosti)

www.masonite.cz

 

Příslušenství (ventilační mřížky…)

 

Administrativní poplatek (zpracování, koordinace apod.)

500 Kč bez DPH

3.000 Kč bez DPH

6.000 Kč bez DPH

Náklady na úpravu projektové dokumentace

0 Kč

0 Kč

dle sazbeníku projektanta

Náklady na realizaci změny (stavební….)

0 Kč

dle kalkulace

dle kalkulace

Soubor klientských změn č. 2: PODLAHOVÉ KRYTINY

 

KZ1 (COMFORT)

KZ2 (PLUS)

KZ3 (DE LUXE)

Popis klientské změny:

Zádveří, chodba 1. NP, schodiště, chodba 2. NP: možnost volby jiného jednotného odstínu (BRAZZ/SZARA) dlažby ACCERIA 33,3 x 33,3 cm

 

 

 

 

 

 

 Změna typu podlahy

 

(např. záměna PVC za dlažbu, podlahu dřevěnou, plovoucí, vynilové dílce, marmoleum…)

 

Obytné místnosti vč. kuchyňského koutu, šatna v 2. NP: 

Není specifikováno

PVC podlaha  Marathon – jiný jednotný odstín dle standardního vzorníku dodavatele

dle nabídky dodavatele developera

 

(vzorník k dispozici u developera

 

 

či u dodavatele developera)

 

 

Administrativní poplatek (zpracování, koordinace apod.)

500 Kč bez DPH

3.000 Kč bez DPH

Není specifikováno

Náklady na úpravu projektové dokumentace

0 Kč

0 Kč

Náklady na realizaci změny (stavební….)

1.500,- Kč bez DPH (zvýšený prořez materiálu)

dle kalkulace

Soubor klientských změn č. 3: VYBAVOVACÍ PŘEDMĚTY V KOUPELNĚ A SAMOSTATNÉM WC

 

KZ1 (COMFORT)

KZ2 (PLUS)

KZ3 (DE LUXE)

Popis klientské změny:

Sprchový kout umístěný v prostoru dle

 

 

nákresu 2. NP (119,5 x 110 cm)

Změna modelové řady či výrobce vybavovacích

 

Cena obsahuje kompletní dodávku vč. montáže:

předmětů dle nabídky dodavatele

Změna dispozičního uspořádání

 Vyspádování podlahy, hydroizolace stěn a podlahy

developera

koupelny a WC

Rozvody vody a odpadů

(tj. jedná se výměnu kus za kus stejného

 vč. úpravy v projektové dokumentaci

Odtokový podlahový žlab vč. nerez. roštu 100 cm M6 ProHouse​​​​​​​

druhu, např. vana za vanu jiné značky)

rozvodů elektra, vody a odpadů

Sprchová baterie se sprchovým setem JIKA DEEP

 

Záměna vany za sprchový kout

Sprchové dveře 119,5 cm, 1 posuv. segment, 1 pevný segment,

Možnost volby poomítkových baterií

 

výplň transparentní bezpeč. sklo 6 mm JIKA CUBITO PURE

 

 

 

 

 

Administrativní poplatek (zpracování, koordinace apod.)

0 Kč

3.000 Kč bez DPH

6.000 Kč bez DPH

Náklady na úpravu projektové dokumentace

0 Kč

0 Kč

dle sazbeníku projektanta

Náklady na realizaci změny

23.900,- Kč bez DPH

dle kalkulace

dle kalkulace

Soubor klientských změn č. 4: OBKLADY A DLAŽBA V KOUPELNĚ A SAMOSTATNÉM WC

 

KZ1 (COMFORT)

KZ2 (PLUS)

KZ3 (DE LUXE)

Popis klientské změny:

 

 

Není specifikováno

Změna odstínu standardní dlažby a/nebo

 

obkladů ACCERIA se zachováním

Změna modelové řady či výrobce dlažby

kladečského plánu (jednobarevná

 obkladů dle nabídky dodavatele developera

dlažba, jednobarevný obklad)

s novým kladečským plánem

volitelné odstíny: BRAZ nebo SZARA

 

 

 

 

 

Administrativní poplatek (zpracování, koordinace apod.)

500 Kč bez DPH

3.000 bez DPH

Není specifikováno

Náklady na úpravu projektové dokumentace

0 Kč

0 Kč

Náklady na realizaci změny (stavební….)

1.500,- Kč bez DPH (zvýšený prořez materiálu)

dle kalkulace

Soubor klientských změn č. 5: DISPOZIČNÍ ZMĚNA OPROTI STANDARDNÍ PROPOZICI KUCHYŇ. KOUTU                                                                                         (dle dodaného okótovaného návrhu klientem)

 

KZ1 (COMFORT)

KZ2 (PLUS)

KZ3 (DE LUXE)

Popis klientské změny:

Není specifikováno

Není specifikováno

 

dispoziční změny v rozvodech

elektra, vody, odpadů v kk

 

 

Administrativní poplatek (zpracování, koordinace apod.)

Není specifikováno

Není specifikováno

1.000 Kč bez DPH

Náklady na úpravu projektové dokumentace

dle sazbeníku projektanta

Náklady na realizaci změny (stavební….)

dle kalkulace

Soubor klientských změn č. 6: ROZVODY  ELEKTRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (kromě koupelny samostatného WC a kuchyň. koutu - zahrnuto v samostatných souborech)

 

KZ1 (COMFORT)

KZ2 (PLUS)

KZ3 (DE LUXE)

Popis klientské změny:

Není specifikováno

 

Úpravy dispozice rozvodů

 

elektra, počtu zásuvek a vypínačů

Změna barvy zásuvek a vypínačů,

veškeré změny uvedené v KZ2

změna modelové řady či značky výrobce,

rozvod strukturované kabeláže

zasuvek a vypínačů

(TV a Internet)

dle nabídky dodavatele developera

elektronický zabezpečovací systém

 

elektronický požární systém

 

venkovní žaluzie a rolety

Administrativní poplatek (zpracování, koordinace apod.)

Není specifikováno

3.000 Kč bez DPH

6.000 Kč bez DPH

Náklady na úpravu projektové dokumentace

0 Kč

dle sazbeníku projektanta

Náklady na realizaci změny (stavební….)

dle kalkulace

dle kalkulace

   
Soubor klientských změn č. 7: OSTATNÍ KLIENTSKÉ ZMĚNY

Klientská změna

KZ1 (COMFORT)

KZ2 (PLUS)

KZ3 (DE LUXE)

Není specifikováno

Není specifikováno

Projednávány vždy individuálně

veškeré atypické požadavky klientů

budou řešeny dle přípustných možností

např.:

změna v systému vytápění

(podlahové…)

dispoziční změny nenosných

i nosných kontrukcí

 

 

 

 

Administrativní poplatek (zpracování, koordinace apod.)

Není specifikováno

Není specifikováno

stanoven individuálně na základě náročnosti požadovaných změn do 14 dnů od žádosti klienta

Náklady na úpravu projektové dokumentace

dle sazbeníku projektanta

Náklady na realizaci změny (stavební aj.)

dle kalkulace (vč. všech souvisejících nákladů - např. konzultace se statiky, správní poplatky na změnu stavebního povolení atd…

Vysvětlivky k tabulce:

1/ V rámci jednotlivých souborů klientských změn se administrativní poplatky u jednotlivých typů změn, tj. KZ1 (COMFORT), KZ2 (PLUS) a KZ3 (DE LUXE), nesčítají (tj. např. pokud se rozhodnete, že u interierových dveřích změníte odstín a modelovou řadu dveří, platíte administrativní poplatek uvedený pouze u KZ2, tj. 3.000,- Kč)

2/ Sazba na projektové práce: 500 Kč/1 hod. bez DPH3/ Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH, ke všem cenám je nutné přičít zákonnou sazbu DPH, aktuálně platná je 15 %


4/ V případě tiskových chyb si developer vyhrazuje právo na úpravu tabulky, závazné jsou vždy údaje sjednané ve Smlouvách