postup koupě

1. ZAMLUVENÍ NEMOVITOSTI

Na základě telefonátu či e-mailu lze volnou nemovitost nezávazně a bezplatně zamluvit na 5 kalendářních dnů. Nejpozději 5. den po zamluvení je nutné alespoň prostřednictvím emailové pošty předložit vyplněný formulář „Podklady pro přípravu rezervační smlouvy“ a dohodnout se na termínu jejím uzavření, a to nejpozději do následujících 5-ti kalendářních dnů. Formulář "Poklady pro přípravu rezervační smlouvy" Vám na základě žádosti obratem zašleme na emailovou schránku, vzor formuláře je k nahlédnutí níže na této stránce. V případě nepředložení vyplněného formuláře se zamluvení nemovitosti počátkem 6-tého kalendářního dne ode dne zamluvení nemovitosti ruší. Stejně tak pokud nedojde k podpisu Rezervační smlouvy do 5-ti kalendářeních dnů od dodání vyplněného formuláře "Podklady pro přípravu rezervační smlouvy".


2. REZERVACE NEMOVITOSTI NA ZÁKLADĚ REZERVAČNÍ SMLOUVY (RS)

Rezervační poplatek činí 30.000,- Kč. V rezervační smlouvě se budoucí prodávající zavazuje zajistit územní rozhodnutí o umístění stavby, a to nejpozději do 30. 4. 2018, a následné stavební povolení a výstavbu rodinného domu. Budoucí prodávající se v RS zavazuje předmět této smlouvy v době její platnosti nerezervovat žádné třetí straně. Podpisem RS si budoucí kupující rezervuje nemovitost, a to nejdéle do 10 dnů ode dne vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Budoucí prodávající informuje budoucího kupujícího o datu vydání územního rozhodnutí prostředictvím emailové zprávy a vyzve ho k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK). V případě neuzavření SoSBK do 10 pracovních dnů od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z důvodů na straně budoucího kupujícího propadá rezervační poplatek budoucímu prodávajícímu. V případně neuzavření SoSBK z důvoů na straně budoucího prodávajího bude rezervační poplatek v plné výši budoucímu kupujícímu vrácen, a to nejpozději do 31. 5. 2018. 

Jeden měsíc před ukončením rezervačního období se projednají a odsouhlasí klientské změny, jejichž výčet a možnosti jsou či budou uvedeny v sekci „Klientské změny“. Odsouhlasené klientské změny mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím (vč. s tím související změny ceny nemovitosti) se zohlední v SoSBK.


4. SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ (SoSBK)

Uzavírání SoSBK bude zahájeno po vydání územního rozhodnutí o umístění stavby. Podpisem SoSBK běží lhůta pro uhrazení jednotlivých částí ceny nemovitosti dle dohodnutého platebního kalendáře, jehož návrh je umístěn níže na této stránce.

!Splátkový kalendář je možné přizpůsobit dle individuální dohody s bankou poskytující úvěr!

Ve splupráci s obchodním partnerem pro Vás připravujeme výhodné developerské balíčky pro hypoteční financování koupě rodinného domu.


5. KUPNÍ SMLOUVA (KS)

Kupní smlouva s Návrhem na vklad vlastnického práva bude podepsána do 7-ti dnů od nabytí právní moci kolaudace stavby. Po provedení vkladu katastrální úřad všem účastníkům zašle Vyrozumění o provedeném vkladu. Po obdržení tohoto vyrozumění se ke dni podání Návrhu na vklad kupující stává majitelem nemovitosti.


Návrh platebního kalendáře:

č.

Splátka

Splatnost

1

30.000,-Kč

   do 7 dnů od podpisu Rezervační smlouvy

2

20 %

   do 15 dnů od podpisu SOBSK

315 %   dokončení základů a základové desky
420 %   dokončení hrubé stavby

5

20 %

   dokončení okenních výplní, vstupních dveří, vnitřních omítek a anhydritových podlah

6

20 %

   dokončení podlahových krytin, dlažby, obkladů, zařizovacích předmětů a interierových dveří

7

         5 % (se započtením rezervačního poplatku)    

   do 10 dnů od podpisu kupní smlouvyFORMULÁŘ PRO PŘÍPRAVU REZERVAČNÍ SMLOUVY

Prosím o vyplnění následujících údajů, které jsou nutné pro přípravu veškerých smluv ke koupi nemovitosti:


předmět zamluvení/rezervace:

Dům č.


Jméno a příjmení žadatele:e-mail:telefon:budoucí vlastník č. 1


jméno a příjmení:rodné číslo:adresa trvalého bydliště:V případě podílového spoluvlastnictví určete, jaký podíl připadne na zájemce č. 1


podíl:


podílu


typ spoluvlastnictví:

(nehodící škrtněte)

SJM – společné jmění manželů

Podílové spoluvlastnictví

budoucí vlastník č. 2


jméno a příjmení:rodné číslo:adresa trvalého bydliště:budoucí vlastník č. 3


jméno a příjmení:rodné číslo:adresa trvalého bydliště: