KLIENTSKÉ ZMĚNY

Vážení zákazníci – budoucí kupující nového bytu,

nabízíme Vám možnost provedení úprav vybraného bytu podle Vašich představ a změny standardu jeho provedení či vybavení. S ohledem na provázanost těchto změn s harmonogramem výstavby jsou níže popsána nezbytná pravidla, za nichž budou tyto úpravy prováděny.

ZÁSADY KLIENTSKÝCH ZMĚN

Po uzavření Rezervační smlouvy a úhradě rezervačního poplatku je budoucí kupující (klient) oprávněn předložit své požadavky na změny oproti standardnímu provedení bytové jednotky. Klient je oprávněn požadovat pouze takové KZ, jež nebudou zasahovat do obvodových konstrukcí objektu, protipožárních opatření, společných vnitřních rozvodů instalací a které nebudou mít dopad na vnější vzhled objektu a společných prostor. Všechny uplatňované KZ nebudou v rozporu s platnými zákony, vyhláškami a normami v tomto oboru. Podmínkou provedení KZ je to, že změna nesmí znehodnocovat, omezovat či jinak znevýhodňovat ostatní přilehlé byty a prostory a musí být v souladu s platnými zákony.

Vzhledem k celkové organizaci stavby není možné, aby si klient sám zajišťoval dodávky materiálů nezbytných k provedení KZ mimo systém hlavního zhotovitele stavby. Veškeré práce a dodávky jsou prováděny tímto zhotovitelem, který zajistí i realizaci příslušných KZ. V rámci zákaznických změn lze provádět výběr materiálů pouze u výhradních dodavatelů určených budoucím prodávajícím a to ve stejné nebo vyšší katalogové ceně nežli uvedené v seznamu standardů. Pokud si budoucí kupující vybere materiál či zboží v nižší cenové nabídce než je standard, tento rozdíl ceny NEBUDE vyplácen, ani odečítán od celkové ceny bytové jednotky a je považován za standard, který je zahrnutý v ceně bytové jednotky.

Z důvodu provázanosti klientských změn s časovým harmonogramem výstavby budou stanoveny strukturované mezní termíny pro předložení, projednání a schválení klientských změn. Termíny pro KZ budou stanoveny s ohledem na aktuální stav realizace prací na stavbě. 

Klientské změny jsou prováděny za nevratnou finanční úhradu spojenou s náklady na její zpracování (tzv administrativní poplatek); tato jednorázová úhrada slouží zejména na pokrytí nákladů budoucího prodávajícího spojených s projednáním požadovaných změn, vypracováním cenové nabídky, sepsáním změnového listu, vypracováním smluvní dokumentace ke zvolené KZ,  zkoordinováním jednotlivých řemesel a zanesením do podkladů pro zhotovitele atd.

Administrativní poplatek se hradí za každý soubor zvolených klientských změn dle jednotlivých kategorií klientských změn. V zájmu klienta i dodržení termínů realizace je žádoucí uzavřít všechny klientské změny do uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Po uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní se finanční úhrada navyšuje o 100%.

Samostatnou položkou jsou účtovány náklady na práci projektanta.


KATEGORIE KLIENTSKÝCH ZMĚN

Klientské změny jsou dle složitosti rozděleny následovně do 3 kategorií:

KZ 1 – „klientská změna KOMFORT“

Možnost záměny položek stanoveného realizačního standardu (viz. platný Standard provedení bytu) za vybraný sortiment ve shodné cenové úrovni. Tyto záměny jsou bez dopadu na rozsah výměr, zpravidla se jedná o změnu barevného odstínu standardních dveří, podlahové krytiny, obkladů, dlažby. Tento výběr nebude mít žádný vliv na standardní stavební dispozice bytu, rozvody instalací a nebude vyžadovat konzultaci s projektantem nebo dodavatelem stavby.

Celkové náklady na KZ 1 („KOMFORT“) se skládají z administrativního poplatku za tuto změnu, případně fixních nákladů na zvýšený prořez materiálu při volbě jiného odstínu standardních podlahových krytin, dlažeb a obkladů při zachování standardního kladečského plánu a jednotného odstínu dlažby a/nebo obkladů.

KZ 2 – „klientská změna PLUS“

Jedná se o klientskou změnu bez zásahu do dispozice bytu (nebo jiných prostor). Většinou se jedná o změnu sortimentu standardu vybavení bytu na tzv. nadstandard s doplatkem (obklady, podlahy, koncové sanitární předměty, apod.) dle nabídky dodavatele, které nemají dopad na změnu instalačních rozvodů a nevyžadují konzultaci s projektantem. Jedná se o výměnu kus za kus stejného druhu, případně o změnu výměry dokončovacích povrchových úprav (obklady, dlažby, podlahové krytiny), změny druhu podlahové krytiny, záměna typové řady dveří výrobce – beze změny rozměru a posunutí dveřního otvoru atp.

Výběr v rámci KZ 1 nebude mít žádný vliv na standardní stavební dispozice bytu a nebude vyžadovat konzultaci s projektantem.

Celkové náklady na KZ 2 („PLUS“) se skládají z administrativního poplatku za tuto změnu a vyčísleným rozdílem mezi zvoleným nadstandardem a standardním vybavením na základě kalkulace.

KZ 3 – „klientská změna De Luxe“

Jedná se o veškeré atypické požadavky klientů, které budou řešeny individuálně dle přípustných možností, např. dispoziční změny v rozvodech elektra, vody, odpadů, změna dispozičního umístění dveří, volba posuvných dveří do jádra, změna dispozičního uspořádání koupelny a WC, rozvod strukturované kabeláže v bytě, EZS, EPS, venkovní žaluzie, venkovní rolety, změna v systému topných těles (podlahové topení atp.), dispoziční úpravy nosných a nenosných konstrukcí (posun, prodloužení, zkrácení, zrušení příčky), popř. slučování dvou i více bytů s následnými dispozičními úpravami aj.

Celkové náklady na KZ 3 („De Luxe“) se skládají z administrativního poplatku na tuto změnu, z nákladů na projektanta při změně projektové dokumentace a vyčísleného rozdílu mezi zvoleným nadstandardem a standardním vybavením na základě kalkulace.


POSTUP PŘI PROJEDNÁVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ A REALIZACI KLIENTSKÝCH ZMĚN (KZ)

A) Projednání

Při osobním jednání, popř. následně i v příloze k Rezervační smlouvě (tzv. Souboru klientských změn) získá klient informace o možnostech a postupu při provádění i způsobu oceňování klientských změn v závislosti na jejich typu a kategorii. Klient bude mít možnost se seznámit se vzorky vybraného standardního, resp. nadstandardního vybavení (v sídle společnosti STAVOFLOS s.r.o., u vybraného výhradního dodavatele prodávajícího, či jinde dle poskytnutých informací prodávajícím- např. na webových stránkách výrobce). 

B) Změnový list a cenová kalkulace

Po shromáždění veškerých podkladů bude vypracován „Změnový list“, kde bude uveden soupis požadovaných klientských změn a klient ho odsouhlasí. Budoucí prodávající bez zbytečného odkladu zpracuje cenovou nabídku (s ohledem např. na čas potřebný k vypracování cenových nabídek subdodavateli). Následně bude klient vyzván k jejímu projednání a schválení. Klient je povinen vyjádřit se k cenové nabídce nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího převzetí. Pokud se klient pro realizaci daných KZ rozhodne do okamžiku podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí kupní (SoSBK), pak se tyto KZ stanou součástí této SoSBK - jedná se o klientské změny A (KZA)

Pokud se klient rozhodne řešit klientské změny až po podpisu SoSBK, budou pak sjednány dodatkem k SoSBK  - jedná se pak o klientské změny B  (KZB).

Doporučujeme si veškeré požadované změny sjednat před podpisem SoSBK (řešit tedy v rámci KZA), a to z důvodu nižších administratiních poplatků za tyto změny než v případě jejich sjednání až po podpisu SoSBK (KZB).

Důležité: Výše administrativního poplatku u jednotlivých souborů KZ a jejich kategorií je určena dle náročnosti administrativních prací souvisejících s vypracováním cenové nabídky, smluvní dokumentace, případné úpravy projektové dokumentace atd. ​​​​​​​

C) Realizace

Realizace klientských změn (tj. její faktické provedení během výstavby) bude zahájena po podpisu SoSBK, resp. dodatku SoSBK a začleněna do harmonogramu prací. V závislosti na rozsahu a náročnosti zvolených KZ pak může dojít k posunu termínu dokončení a předání předmětu převodu.

D) Splatnost

Celková cena za klientské změny sjednané před podpisem smlouvy o smlouvě budoucí kupní (KZA) budou zahrnuty v celkové kupní ceně, tj. splatnost bude dle dohodnutého splátkového kalendáře ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní.

Cena za klientské změny sjednané po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní na základě dodatku (KZB) budou splatné na základě individuální dohody.